Cyflwyno’n cartrefi newydd.
Rhywle i’r gymuned a natur weithio law yn llaw.
Adeiladu cartrefi gwell er cenedlaethau’r dyfodol ac er ein byd.
Mae’n llai o dŷ, mwy o gartref.

Dwedwch eich dweud,
helpwch ni i siapio Parc Hadau.

Sero Homes ydyn ni. Rydyn ni’n adeiladu cartrefi di-garbon i helpu i drechu argyfwng yr hinsawdd, ac mae’ch cyngor chi wedi gwerthu’r tir prysg ar ben Waunsterw i ni i godi 35 o gartrefi newydd i helpu i fodloni’r galw yn eich ardal. Ein henw ni ar y datblygiad yw “Parc Hadau”. Cyn i ni wneud cais am gynllunio, rydym ni’n dod yn ôl at ein cymdogion unwaith eto i ofyn eich barn chi.

Yn Sero, rydyn ni o ddifrif am gyflenwi cartrefi gwell ac wedi ymrwymo i weithio gyda chi, fel ein cymdogion a’r arbenigwyr yn yr ardal a’r gymuned leol, i’n helpu i wneud hyn. Bydden ni wrth ein bodd i glywed gennych chi er mwyn i ni ddeall yn well beth sy’n bwysig i chi, beth allwn ni helpu i’w wella, a beth rydych chi’n ei garu’n barod am eich cymdogaeth.

Wnaethoch chi golli’n digwyddiad blaenorol?
Pleser mawr i ni oedd sgwrsio â thrigolion lleol am ein cynlluniau yn ein harddangosfa gyhoeddus dydd Iau 4ydd Gorffennaf yn Neuadd Arch.  Ond peidiwch â phoeni os nad oedd modd i chi fod yno – cewch chi weld byrddau’r arddangosfa isod (er eon bod ni wedi datblygu’r dyluniad ers eich adborth ar y rhain): Byrddau’r Arddnagosfa >

Rydyn ni’n dal yn awyddus i glywed eich barn a’ch syniadau am y cynlluniau. Gallwch chi naill ei gwblhau’r holiadur ar-lein drwy glicio yma (neu ddefnyddio’r manylion cysylltu isod pe bai’n well gennych chi). Bydd arnom ni angen yr holl sylwadau erbyn 18 Hydref er mwyn cyfrannu at y cais cynllunio terfynol.

Eisiau sgwrsio rhagor?
Byddwn ni’n cynnal digwyddiad galw heibio arall ar gyfer trigolion fel rhan o’r drafodaeth hon. Bydd hyn ar dydd Mercher 2nd Hydref yn 2019, o 3.30pm tan 7pm yn Ysgol Gynradd Rhyd-y-fro, Waun Penlan, Pontardawe SA8 3BB, felly gobeithio y byddwch chi’n galw i mewn am sgwrs – edrychwn ymlaen at sgwrsio â chi yna!

Cyn i ni gyflwyno’n cais i Gyngor Castell-nedd Port Talbot, byddwnni’n cynnal ymgynghoriad statudol 28 diwrnod cyn ymgeisio sy’n ofynnol yng Nghymru ar gfyer pob cais ‘mawr’ (sy’n cynnwys unrhyw gais am fwy na 10 cartref), ac fel rhan o’r broses hon, gallwch chi weld ein holl gynlluniau, darluniau ac adroddiadau cynllunio drafft isod.

Prosiect gan Sero Homes yw Parc Hadau – rydyn ni’n fusnes newydd a gafodd ei gychwyn yng Nghymru, a’n nod yw meddwl o’r newydd am sut mae codi tai drwy adeiladu cartrefi cynaliadwy, ansawdd da sy’n gallu helpu’r amgylchedd.  Trwy ddylunio arloesol a chynllunio medrus, ein bwriad yw creu mannau eithriadol sy’n addas at y dyfodol. Gallwch ddysgu mwy amdanon ni drwy fynd i: www.serohomes.com

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect neu am yr arddangosfa a’r ymgynghoriad cyhoeddus, cysylltwch â ni:

Ffoniwch: 01792 961213
E-bostiwch: Hello@Parc-Hadau.Wales
Ysgrifennwch at: Freepost GRASSHOPPER CONSULT